Deklaracja dostępności strony internetowej

Przedszkola nr 436

w Warszawie

 

Przedszkole nr 436 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 436 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-02

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-24

 • Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

 • Niektóre pliki do pobrania (doc, .pdf) nie są dostępne cyfrowo - obecnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.

 • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.

 • Uchwały i Zarządzenia nie są dostępne cyfrowo (skany dokumentów będą dostępne w sposób alternatywny).

 

Data sporządzenia Deklaracji i metody oceny dostępności cyfrowej

 

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-02

 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2023-02-02

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Osoba kontaktowa – Bogumiła Żonkowska-Krajewska

 • Adres e-mail: p436@eduwarszawa.pl

 • Numer telefonu: 22 506 58 81

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

 

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dna wystąpienia żądania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Przedszkole nr 436 ul. Sarmacka 4 w Warszawie mieści się na parterze budynku mieszkalnego, w sąsiedztwie są lokale usługowe.

 

Wejście do budynku, jak i do samego przedszkola dostępne jest dla osób poruszających się na wózkach.

 

Do przedszkola prowadzi chodnik bez barier architektonicznych.

Otoczenie budynku jest utwardzone.

 

Przedszkole nie posada parkingu, ogólnodostępny parking podziemny jest płatny, z parkingu wyjechać można ruchomą płaską platformą, cały czas dostępną, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Przy wejściu do przedszkola po prawej stronie znajduje się domofon na wysokości 140 cm.

 

Przy głównym wejściu po prawej stronie znajduje się sekretariat, pracownicy udzielają niezbędnych informacji, w tym o rozmieszczeniu pomieszczeń.

 

Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach oraz posiadają oznaczenia wizualno-fakturowe.

 

W lokalu jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Przedszkole zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w alternatywny sposób.

 

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym po uprzednim umówieniu wizyty.

 

Na miejscu brak jest możliwości korzystania z tłumacza migowego stacjonarnie i online.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dzielnica Wilanów
Strona główna Miasta Warszawa
Strona główna Ministerstwa edukacji i nauki
Biuletyn informacji publicznej

Przedszkole nr 436 w Warszawie

pomarańczowe słońce

Mapa strony

Kontakt

Adres

Przedszkole nr 436 w Warszawie

ul. Sarmacka 4

02-972 Warszawa

Mapa